شناسایی سارقان جیوه پتروشیمی آبادان

شناسایی سارقان جیوه پتروشیمی آبادان
سازمان اطلاعات سپاه از شناسایی باند جیوه مورد نیاز کارخانه پتروشیمی آبادان رابه سرقت می‌بردندخبرداد.
منبع خبر : iribnews.ir