امیکرون می‌تواند کشور را با موج سهمگین ششم مواجه کند

امیکرون می‌تواند کشور را با موج سهمگین ششم مواجه کند
کرونای امیکرون می‌تواند کشور را با موج سهمگین ششم مواجه کند. اعمال فوری تدابیر جدی برای جلوگیری از افزایش مبتلایان، ضروری است.
منبع خبر : iribnews.ir