بازگشت زائران اربعین از مرز مهران

بازگشت زائران اربعین از مرز مهران
بازگشت زائران اربعین از مرز مهران به داخل کشور ادامه دارد.
منبع خبر : mehrnews.com