جایگاه ایران در بازار جهانی گوجه فرنگی

جایگاه ایران در بازار جهانی گوجه فرنگی
با وجود تداوم کمبود منابع آبی و تاکید بر لزوم کاهش کشت محصولات آب بر، ایران در جایگاه سی و دوم صادر کنندگان جهانی گوجه فرنگی قرار گرفت.
منبع خبر : iribnews.ir