تجاری سازی شیلات با بازاریابی و تنوع گونه‌ای در تولید

تجاری سازی شیلات با بازاریابی و تنوع گونه‌ای در تولید
رئیس سازمان شیلات ایران از ارزان سازی، تجاری سازی با بازاریابی و تنوع گونه‌ای در تولید در آبزی پروری خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir