اجرای طرح نهضت ملی مسکن بر اساس محله‌محوری و مسجد محوری

اجرای طرح نهضت ملی مسکن بر اساس محله‌محوری و مسجد محوری
در جلسه پایش مسکن براي بررسی روند اجرای طرح نهضت ملی در استان‌های کشور بر اجرای اين طرح بر اساس محله‌ و مسجد محوری تاکید شد.
منبع خبر : iribnews.ir