شورا یعالی بورس با راه اندازی بورس بین الملل موافقت کرد

شورا یعالی بورس با راه اندازی بورس بین الملل موافقت کرد
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از موافقت اصولی با راه اندازی بورس بین الملل خبر داد
منبع خبر : iribnews.ir