خدمت رسانی قوه قضائیه در نقاط مرزی خراسان جنوبی

خدمت رسانی قوه قضائیه در نقاط مرزی خراسان جنوبی
قوه قضائیه در نقاط مرزی خراسان جنوبی خدمات قضائی ارائه می کند.
منبع خبر : iribnews.ir