صدور مجوز کسب وکار به صورت حضوری تخلف است

صدور مجوز کسب وکار به صورت حضوری تخلف است
سیاح گفت: صدور مجوز کسب وکار فقط باید از طریق درگاه ملی مجوزها صورت گیرد و صدور مجوز به صورت حضوری تخلف است.
منبع خبر : yjc.news