حذف معلمان مهرآفرین از آئین نامه رتبه بندی مغایر قانون است

حذف معلمان مهرآفرین از آئین نامه رتبه بندی مغایر قانون است
کریمی فیروزجایی: هیئت تطبیق مجلس، حذف معلمان مهرآفرین از آئین نامه رتبه بندی را مغایر قانون تشخیص داد.
منبع خبر : iribnews.ir